Manisa İl Sağlık Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kamu Dışı Aile Sağlığı Elemanı Alım İlan 2018

Güncelleme Tarihi: 06/07/2018


Gerekli Belge ve Forumlar
2018-1 Başvuru Sahibi Dilekçe(EK-1).docx
2018-1 Boş Birimi(Tek).pdf
2018-1 Guvenlik Soruşturması Formu.xls
2018-1 Kamu Dışı Aile Sağlığı Elemanı Alım İlan Metni.pdf
2018-1 Takvim(EK-3).pdf
2018-1 Aile Hekimine Ait Kabul Dilekçesi(EK-2).docx




MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2018/1 KAMU DIŞI AİLE SAĞLIĞI ELEMANI ALIMI
  İLAN METNİ
Kamu dışı aile sağlığı elemanı istihdamı mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın 03.12.2012 tarih ve 1238 sayılı yazısı doğrultusunda yapılacaktır. Bu kapsamda 5258 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı olarak çalışmak üzere başvuran kişilerin aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde başvurusu kabul edilerek kendilerine sözleşme imzalattırılacaktır. 
Söz konusu kadrolara;
a)Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru(Toplum Sağlığı), Sağlık Memuru(İlk ve Acil Yardım) bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir.
b)Vekil Ebe veya Hemşire olarak çalışan personel başvurabilecektir.
2)Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.
3)Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun 4/A, 4/B, 4924 sayılı kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49. Maddesine göre çalışanlar v.b.) başvuramayacaktır. Ancak 5258 sayılı kanun kapsamında Kamu Görevlisi olmayan Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışmakta iken sözleşmesini usulüne uygun sona erdirenler başvurabileceklerdir.
4)Kişiler başvuru dosyasını eksiksiz hazırlayıp, Ek-1 olarak belirtilen dilekçe üstte olacak şekilde İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine giriş yaptırarak Personel Planlama Birimine elden teslim edeceklerdir.
5)İlimize tahsis edilmiş bulunan Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Elemanı pozisyonlarında boşalma olması durumunda aşağıdaki öncelik sırasına göre işlem tesis edilecektir:
Birden fazla başvuru dosyası mevcut ise, öncelik yükseköğretim kurumlarının Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru(Toplum Sağlığı), Sağlık Memuru(İlk ve Acil Yardım) bölümlerinden mezun olan sağlık personeline verilecektir. Bu kapsamda da birden fazla başvuru bulunduğu taktirde öncelik başvuru evrak giriş tarih ve saatine göre belirlenecektir.
6)Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmışsa fesh edilecektir.
7)Müracaatlar 09.07.2018 (Saat:08:00) tarihinde başlayacak; 13.07.2018 tarihinde mesai bitiminde
(17:00) sona erecektir. (Ek-3 Yerleştirme Takvimi)


 Müracaat için Gerekli Belgeler:

1-T.C. kimlik numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin fotokopisi,
2-Sağlık Bakanlığınca Tescil Edilmiş diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti.
3-İlgili makamlardan veya E-Devlet üzerinden alınan adli sicil ve sabıka kaydını gösterir belge,
4-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu(aile hekimliği raporu yeterlidir)
5-Aile Sağlığı Elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle (altı) 6 ay öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı beyan dilekçesi (Ek-1)
6-4(Dört) adet vesikalık fotoğraf,
7-İlimizde görev yapmakta olan sözleşmeli bir aile hekimince imzalanmış, kişi ile çalışmak istendiğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe (Ek:2)
8-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu(Bilgisayarda doldurulmalıdır)

İlan Metninde Belirtilen Yazı Eki Belgeler: 
1- Aile Sağlığı Elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle 6(altı) ay öncesine kadar kamu görevlisi olmadığı beyan dilekçesi(Ek-1) 
2-Aile Hekimine ait başvuru kabul dilekçesi(Ek-2)
3-İlan Takvimi(Ek-3)
4-Alım yapılacak birim(Ek-4)
5-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu


BAŞVURU İŞLEM VE BELGELERİNE DAİR DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ESASLAR

1-Aile Hekimi birden fazla kişi için İmzalı talep dilekçesi (Ek:2) verebilecektir.
2-Başvuru yapan kişi, başvuruya ait belgelerin tam olmasında sorumludur. Herhangi bir sebeple eksik veya yanlış teslim edilen belgeler olduğunda başvuru iptal edilecektir.

3-Belgeler bilgisayar ortamında ve/veya okunaklı olacak şekilde büyük harflerle tükenmez veya dolma kalemle doldurulmuş olmalıdır. Formlarda eksik veya boş alan kalmamalıdır. Vesikalık fotoğraflar arkasına
 isim ve soyadı yazılmış şekilde bir zarfa konularak dosyaya telli kısmına iliştirilmelidir.

4-Tüm belgeler telli dosyaya yerleştirilerek (en üst kısmında (Ek:1) dilekçe olacak şekilde) Müdürlüğümüz evrak kayıt bölümünden evrak kayıt numarası alacaklardır.

5-Müracaatta bulunanların belgeleri Müdürlüğümüzce incelenecek ve Güvenlik Soruşturması sonucu Kamu Dışı Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışma hakkı kazanan kişinin göreve başlama takvimi Müdürlüğümüzce sözleşme imzalanırken kişilere bildirilecektir.

6-Başvurular Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır.