Manisa İl Sağlık Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdari ve Mali İşler Şubesi

Güncelleme Tarihi: 01/08/2017

Yatırımlar Birimi

Görev Tanımı

 

1- Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,

2- Gerektiğinde Bakanlık ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrollüğünü yapmak veya yaptırmak,

3- Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

4- İlde Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binaların ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın almak,

5- İlde sağlık yapılarının mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

6- İl Sağlık Müdürlüğüne ait taşınmazlara ilişkin işlemleri yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak,

7- Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif ve özetlerinin temini ve zamanında Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,

8- Bakanlığa ait taşınmazların envanter kayıtlarının ve icmal cetvellerinin tutulması, her türlü işlemlerinin yürütülmesi ile imar plan tadilat tekliflerine görüş vermek,

9- Yatırım programına teklif edilen projeler için arsa temin edilmesi ve söz konusu taşınmazlarla ilgili gerekli işlemlerin yaptırılması,

10- Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlükleri, TOKİ, İÖİ, YİKÖP tarafından yaptırılan sağlık yatırımlarının son kullanıcı kurumlarca teslim alınması süreçlerini koordine etmek, devir teslim işlerini yürütmek,

11- Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce görevlendirildiği durumlarda kontrollük hizmetlerini yürütmek,

12- Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce görevlendirildiği durumlarda geçici ve kesin kabul heyetlerinde bulunmak,

13- İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

İdari İşler Birimi

Görev Tanımı

 

1- 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

2- Müdürlüğün taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,

3- Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

4- İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

5- Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve zamanında Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,

6- Kuruluşlara ait araç, gereç ve motorlu taşıtlar ile Bakanlığa ait bina, arsa ve tesislerin envanter kayıtlarını tutmak ve bu konuda merkezle işbirliğini sağlamak,

7- Müdürlüğe ait araç, gereç ve motorlu taşıtların envanter kayıtlarını tutmak, planlamak, yürütmek ve bu konuda merkez teşkilat ile işbirliğini sağlamak,

8- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemlerinin koordinasyonunu sağlamak,

9- İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


Tahakkuk ve Mali İşler Birimi

Görev Tanımı

 

1- İl düzeyinde mali kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak,

2- Mali işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

3- Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarının tüketim maddeleri (sarf malzemeleri, yakacak, akaryakıt vb.) ile tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların sağlanmasını tek elden planlayarak yürütmek,

4- Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşların yıllık ödenek ihtiyaçlarını belirleyerek bütçe hazırlığı için zamanında Bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak,

5- Sağlık kurum ve kuruluşlarına ait taşınır hesaplarının, İl Konsolide Görevlileri ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerince doğru olarak zamanında yapılmasını sağlamak,

6- İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.