Manisa İl Sağlık Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

Güncelleme Tarihi: 01/08/2017

Acil Sağlık Hizmetleri Birimi

Görev Tanımı

 

1-   Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında il genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütülmesini sağlamak,

2-   Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ile ilgili birimlerin faaliyetlerini izlemek, denetlemek ve değerlendirmek,

3-   İl genelindeki tüm ambulansların ruhsatlandırma ve denetim iş ve işlemlerini yapmak,

4-   İl genelindeki ilk yardım eğitimleri ve sınavlarını organize etmek ve bununla ilgili ilk yardım eğitim merkezlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerini yapmak,

5-   İl içinde meydana gelen afet ve acil durumlardaki acil sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,

6-  Yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlarda Bakanlığın talimatı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde        sağlık ve insani yardım faaliyetlerine katılmak,

7- Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbi ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerinin      koordinasyonunu sağlamak,

8-   Toplumun ilk yardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,

9-   Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,

10-   Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak,

11-  Hastane acil servisleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinin entegre çalışmalarını koordine etmek, denetlemek,

12-  Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

13-  İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi

Görev Tanımı

 

1-   Afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetlerini planlamak, koordine etmek ve yürütmek,

2-   Hastanelerin, hastane afet ve acil durum planlarını (HAP) hazırlamasına yönelik eğitim,  koordinasyon ve tatbikatların denetlenerek gerçekleştirilmesini sağlamak,

3-  Meydana gelen afet ve acil durumlarda tıbbi kurtarma ve sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,

4-   Yurt içinde ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlar ile insani yardım faaliyetlerinde sunulacak sağlık hizmetlerine ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde katılmak,

5-   Afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbi ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütmek,

6-   Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak,

7-   Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,

8-   Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak,

9- Bakanlık tarafından izin verilen illerde ve /veya afet ve acil durumlarda il sağlık afet koordinasyon merkezinin (İLSAKOM) kurulmasını ve işletilmesini sağlamak,

10- Ulusal medikal kurtarma ekiplerinin (UMKE) oluşturulmasını, işletilmesini ve gerekli araç, donanım ve malzeme teminini sağlamak,

11- UMKE personelinin eğitim, tatbikat ve faaliyetlerini planlamak, gerçekleştirmek ve raporlamak,

12- İl sağlık afet planlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını koordine etmek,

13- Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi / sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,

14-  İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.